නුවර වැව රවුමේ දරුවන් ඉල්ලා සක්මන් කරන ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමිගේ අවතාරය ඇත්තක්ද

0
10438

අදටත් දකින නුවර වැව රවුමේ දරුවන් ඉල්ලා සක්මන් කරන ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමිගේ අවතාරය ඇත්තක්ද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here